LMIA là gì? Vai trò của LMIA là gì?

LMIA là gì? Vai trò của LMIA là gì? Bạn là công dân Việt muốn sang đất nước Canada làm việc một cách hợp pháp dù là lao động đầu óc hay lao động chân...